Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015 [72]

Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015: Gary Karlin Michelson & Maria Elena Bottazzi [72]

Gary Karlin Michelson & Maria Elena Bottazzi. [72] (Photo Credit: Anna Grove)