Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015 [57]

Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015: Gary Karlin Michelson & Marc Shapiro [57]

Gary Karlin Michelson & Marc Shapiro. [57] (Photo Credit: Anna Grove)