Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015 [55]

Gary K. Michelson; SABIN Humanitarian Award 2015: Diana Gross & Rosie Valdez McStay [55]

Diana Gross & Rosie Valdez McStay. [55] (Photo Credit: Anna Grove)